Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ยุทธศาสตร์สำนักงาน

ยุทธศาสตร์สำนักงาน

  • การจัดการขยะมูลฝอย
  • แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ
  • การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
  • การลดผลกระทบจากทรัพยากรดินและแร่ธาตุ
  • การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
  • การแก้ไขมลพิษทางกลิ่น
  • การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างจิตสำนึกและการประชาสัมพันธ์