Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พันธกิจ

พันธกิจ

  • การแก้ไขปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
  • การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง
  • การจัดทำฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม