Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 มิ.ย. 62

คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง

11 มิ.ย. 62

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตฯ (สนง.ทสจ.ทุกจังหวัด)

11 มิ.ย. 62

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 12/2560 เรื่่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทสจ.เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชส

11 มิ.ย. 62

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล)

11 มิ.ย. 62

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 14/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (อปท.)

จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
< 1 2 3