Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การป้องกันการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 ก.ค. 62

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

1 ก.ค. 62

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1 ก.ค. 62

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค

1 ก.ค. 62

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27 มิ.ย. 62

คู่มือมาตรฐานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

27 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันและการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27 มิ.ย. 62

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร

จำนวนทั้งหมด 27 รายการ
< 1 2 3 4 >