Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แผน/ผลการดำเนินงานประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 เม.ย. 65

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 เม.ย. 65

โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 เม.ย. 65

โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดพิจิตร งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

11 เม.ย. 65

แผนปฏิบัติราชการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1