Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phichit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

31 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร

31 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร
วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายไพรัช นาคทรัพย์ ผอ.ทสจ.พิจิตร เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และกล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันมหาเจษฎาราชเจ้า ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ในตลอดรัชสมัย ที่ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนชาวไทยอย่างเอนกอนันต์ ณ บริเวณลานภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประกอบพิธี
 
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ และประกาศให้ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
 
สำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ที่ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนชาวไทย ประกอบด้วยด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ และยังได้ทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี ติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ ทำให้มีรายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดิน รวมถึงการได้รับเบี้ยเงินเดือนเป็นครั้งแรกของข้าราชการ และพระองค์ฯ ทรงโปรดให้จารึกความรู้นานาชนิดไว้ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ให้ประชาชนได้ศึกษา จนกล่าวได้ว่า วัดโพธิ์ คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
 
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยแผ่นดินโดยทรงพระราชทานทรัพย์เก็บรักษาไว้ในถุงแดง ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เมื่อ รศ.112 จนทำให้ประเทศไทยคงความเป็นชาติเอกราชอย่างสง่างามมาจนทุกวันนี้

แกลเลอรี่